Bentham & Hooker system -
Bentham & Hooker system

fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Frontispice av 1862 utgave av Genera plantarum

Et taksonomisk system , Bentham & Hooker -systemet for frøplanter, ble publisert i Bentham og Hookers Genera plantarum ad exemplaria imprimis in herbariis kewensibus servata definita i tre bind mellom 1862 og 1883.

George Bentham (1800–1884) og Joseph Dalton Hooker (1817–1911) var britiske botanikere som var nært tilknyttet Royal Botanic Gardens, Kew , i England. Deres system for botanisk taksonomi var basert på prinsippet om naturlige affiniteter og regnes som pre-darwinistisk ettersom det ikke tar hensyn til evolusjon. Den Genera plantarum klassifisert anslagsvis 97,205 arter i 202 familier og 7,569 slekter.

Sammendrag

Systemet gjenkjenner følgende hovedgrupper:

 • Klasse DICOTYLEDONES
  • DICOTYLEDONUM POLYPETALE vol I
   • Serie 1. Thalamiflorae
    Serie 2. Disciflorae
    Serie 3. Calyciflorae
  • DICOTYLEDONES GAMOPETALÆ bind II
   • Serie 1. Inferae
    Serie 2. Heteromerae
    Serie 3. Bicarpellatae
  • DICOTYLEDONES MONOCHLAMIDEÆ bind III
 • Klasse GYMNOSPERMEÆ vol III (1)
 • Klasse MONOCOTYLEDONES vol III (2)

Familier og bestillinger i Bentham & Hooker -systemet

Vær oppmerksom på at dette systemet ble publisert i god tid før det var internasjonalt aksepterte regler for botanisk nomenklatur . Det indikerer en familie med "ordo"; en rekkefølge er angitt med "kohorer" (i de to første bindene) eller "serien" (i det tredje bindet); i de to første bindene refererer "serie" til en rangering som er høyere enn ordren. Oppsigelser for familier er ikke det de er nå. Ingen av disse fenomenene er et problem fra et nomenklaturlig perspektiv: ICBN sørger for dette

Dicotyledonae

Dicotyledonae

 • DICOTYLEDONUM POLYPETALARUM Vol I
  S ERIES I T HALAMIFLORÆ
  C OHORS I. R ANALES
  I. R ANUNCULACEÆ
  II. D ILLENIACEAE
  III. C ALYCANTHACEÆ
  IV. M AGNOLIACEAE
  V. EN NONACEAE [sic]
  VI. M ENISPERMACEÆ
  VII. B ERBERIDACEÆ
  VIII. N YMPHÆACEAE
  C OHORS II. P ARIETALER
  IX. S ARRACENIACEAE
  X. P APAVERACEAE
  XI. C RUCIFERAE
  XII. C APPARIDEAE
  XIII. R ESEDACEAE
  XIV. C ISTINEAE
  XV. V IOLARIEAE s. 114 4 stammer
  XVI. C ANELLACEAE
  XVII. B IXINEAE
  C OHORS III. P OLYGALINÆ
  XVIII. P ITTOSPOREÆ
  XIX. T REMANDREAE
  XX. P OLYGALAE
  XXa. V OCHYSIACEAE
  C OHORS IV. C ARYOPHYLLINÆ
  XXI. F RANKENIACEÆ
  XXII. C ARYOPHYLLEÆ
  XXIII. P ORTULACEÆ
  XIV. T AMARISCINEÆ
  C OHORS V. G UTTIFERALES
  XXV. E LATINEÆ
  XXVI. H YPERICINEÆ
  XXVII. G UTTIFERÆ
  XXVIII. T ERNSTROEMIACEÆ
  XXIX. D IPTEROCARPEÆ
  XXX. C HLENACEÆ
  C OHORS VI. M ALVALES
  XXXI. M ALVACEÆ
  XXXII. S TERCULIACEÆ
  XXXIII. T ILIACEÆ
  S ERIES II. D ISCIFLORÆ
  C OHORS VII. G ERANIALER
  XXXIV L INEÆ
  XXXV. H UMIRIACEÆ
  XXXVI. M ALPIGHIACEÆ
  XXXVII. Z YGOPHYLLEÆ
  XXXVIII. G ERANIACEÆ
  XXXIX. R UTACEÆ
  XL. S IMARUBEÆ [sic]
  XLI. O CHNACEÆ
  XLII. B URSERACEÆ
  XLIII. M ELIACEÆ
  XLIV. C HAILLETIACEÆ
  C OHORS VIII. O LACALES
  XLV. O LACINEÆ
  XLVI. I LICINEÆ
  C OHORS IX. C ELASTRALES
  XLVII. C ELASTRINEÆ
  LVII. L EGUMINOSÆ
  LVIII. R OSACEÆ
  LIX. S AXIFRAGEÆ
  LX. C RASSULACEÆ
  LXI. D ROSERACEÆ
  LXII. H AMAMELIDEÆ
  LXIII. B RUNIACEÆ
  LXIV. H ALORAGEÆ
  C OHORS XII. M YRTALES
  LXV. R HIZOPHOREÆ
  LXVI. C OMBRETACEÆ
  LXVII. M YRTACEÆ
  LXVIII. M ELASTOMACEÆ
  LXIX. L YTHRARIEÆ
  LXX. O NAGRARIEÆ
  C OHORS XIII. P ASSIFLORALER
  LXXI. S AMYDACEÆ
  LXXII. L OASEÆ
  LXXIII. T URNERACEÆ
  LXXIV. P ASSIFLOREÆ
  LXXV. C UCURBITACEÆ
  LXXVI. B EGONIACEÆ
  LXXVII. D ATISCEÆ
  C OHORS XIV. F ICOIDALES
  LXXVIII. C ACTEÆ
  LXXIX. F ICIOIDEÆ
  C OHORS XV. U MBELLALES
  LXXX. U MBELLIFERÆ
  LXXXI. EN RALIACEÆ
  LXXXII. C ORNACEÆ
 • DICOTYLEDONES GAMOPETALÆ bind II
  S ERIES I. I NFERÆ
  C OHORS I. R UBIALES
  LXXXIII. C APRIFOLIACEÆ
  LXXXIV. R UBIACEÆ
  C OHORS II. A STERALES
  LXXXV. V ALERIANEÆ
  LXXXVI. D IPSACEÆ
  LXXXVII. C ALCEREÆ
  LXXXVIII. C OMPOSITÆ
  C OHORS III. C AMPANALER
  LXXXIX. S TYLIDIEÆ
  LC. G OODENOVIEÆ
  XCI. C AMPANULACEÆ
  S ERIES II. H ETEROMERÆ
  C OHORS IV E RICALES
  XCII. V ACCINIACEÆ
  XCIII. E RICACEÆ
  XCIV. M ONOTROPEÆ
  XCV. E PACRIDEÆ
  XCVI. D IAPENSIACEÆ
  XCVII. L ENNOACEÆ
  C OHORS V. P RIMULALER
  XCVIII. P LUMBAGINEÆ
  XCIX. P RIMULACEÆ
  C. M YRSINEÆ
  C OHORS VI. E BENALES
  CI. S APOTACEÆ
  CII. E BENACEÆ
  CIII. S TYRACEÆ
  S ERIES III. B ICARPELLATÆ
  C OHORS VII. G ENTIANALES
  CIV. O LEACEÆ
  CV. S ALVADORACEÆ
  CVI. EN POCYNACEÆ
  CVII. EN SCLEPIADEÆ
  CVIII. L OGANIACEÆ
  CIX. G ENTIANEÆ
  C OHORS VIII. P OLEMONIALER
  CX. P OLEMONIACEÆ
  CXI. H YDROPHYLLACEÆ
  CXII. B ORAGINEÆ
  CXIII. C ONVOLVULACEÆ
  CXIV. S OLANACEÆ
  C OHORS IX. P ERSONALER
  CXV. S CROPHULARINEÆ
  CXVI. O ROBRANCHACEÆ
  CXVII. L ENTIBULARIEÆ
  CXVIII. C OLUMELLIACEÆ
  CXIX. G ESNERACEÆ [sic]
  CXX. B IGNONIACEÆ
  CXXI. P EDALINEÆ
  CXXII. EN CANTHACEÆ
  C OHORS X. L AMIALES
  CXXIII. M YOPORINEÆ
  CXXIV. S ELAGINEÆ
  CXXV. V ERBENACEÆ
  CXXVI. L ABIATÆ
  incertae sedis
  CXXVII. P LANTAGINEÆ
 • DICOTYLEDONES MONOCHLAMIDEÆ bind III
  Serie I. Curvembryeæ
  CXXVIII. N YCTAGINEÆ
  CXXIX. I LLECEBRACEÆ
  CXXX. A MARANTACEÆ [sic]
  CXXXI. C HENOPODIACEÆ
  CXXXII. P HYTOLACCACEÆ
  CXXXIII. B ATIDEÆ
  CXXXIV. P OLYGONACEÆ
  Serie II. Multiovulatæ Aquaticæ
  CXXXV. P ODOSTEMONACEÆ
  Serie III. Multiovulatæ Terrestres
  CXXXVI. N EPENTHACEÆ
  CXXXVII. C YTINACEÆ
  CXXXVIII. EN RISTOLOCHIACEÆ
  Serie IV. Microembryeæ
  CXXXIX. P IPERACEÆ
  CXL. C HLORANTACEÆ
  CXLI. M YRISTICEÆ
  CXLII. M ONIMIACEÆ
  Serie V. Daphnales
  CXLIII. L AURINEÆ
  CXLIV. P ROTEACEÆ
  CXLV. T HYMELÆACEÆ
  CXLVI. P ENÆACEÆ
  CXLVII. E LÆAGNACEÆ
  Serie VI. Achlamydosporeæ
  CXLVIII. L ORANTHACEÆ
  CXLIX. S ANTALACEÆ
  CL. B ALANOPHOREÆ
  Serie VII. Unisexuales
  CLI. E UPHORBIACEÆ
  CLII. B ALANOPEÆ
  CLIII. U RTICACEÆ
  CLIV. P LATANACEÆ
  CLV. L EITNERIEÆ
  CLVI. J UGLANDEÆ
  CLVII. M YRICACEÆ
  CLVIII. C ASUARINEÆ
  CLIX. C UPULIFERÆ
  Serie VIII. Ordines anomali ( incertae sedis )
  CLX. S ALICINEÆ
  CLXI. L ACISTEMACEÆ
  CLXII. E MPETRACEÆ
  CLXIII. C ERATOPHYLLEÆ
 • ' GYMNOSPERMEÆ [sic] bind III (1)
  CLXIV. G NETACEÆ
  CLXV. C ONIFERÆ
  CLXVI. C YCADACEÆ

Gymnospermer

 • bind III (1)

Enokotyledoner

Enokotyledoner

 • Sammendrag s. Viii – xi
 • MONOCOTYLEDONES bind III (2) s. 448

Serie I. Microspermæ s. 448

 • CLXVII. H YDROCHARIDEÆ s. 448
  CLXVIII. B URMANNIACEÆ
  CLXIX. O RCHIDEÆ s. 460

Serie II Epigynæ s. 636

 • CLXX. S CITAMINEÆ s. 636
  CLXXI. B ROMELIACEÆ s. 657
  CLXXII. H AEMODORACEÆ s. 671
  CLXXIII. I IRIDEÆ s. 681
  CLXXIV. A MARYLLIDEÆ s. 711 5 stammer
  I Tribus Hypoxideae s. 716
  II Tribus Amarylleae s. 718 3 undertekster
  III Tribus Alstroemerieae s. 735
  IV Tribus Agaveae s. 737
  V Tribus Vellosieae s. 739
  CLXXV. T ACCACEÆ s. 740
  CLXXVI. D IOSCOREACEÆ s. 741

Serie III Coronarieæ s. 746

 • CLXXVII. R OXBURGHIACEÆ s. 746
  CLXXVIII. L ILIACEÆ s. 748 (20 stammer) Skjema 748–763
  Tribus I Smilaceae s. 763
  Tribus II Asparageae s. 764
  Tribus III Luzuriageae
  Tribus IV Polygonateae s. 768
  Tribus V Convallariae
  Tribus VI Aspidistreae
  Tribus VII Hemerocalleae
  Tribus VIII Aloineae
 • ...
  Tribus X Asphodeleae s. 781 5 undertekster
  Tribus XI Johnsonieae s. 795
  Tribus XII Allieae s. 798 Skjema s. 750 4 undertekster
  Subtribus I Agapantheae s. 798
  Subtribus II Euallieae s. 798
  Subtribus III Gilliesieae s. 804
  Subtribus IV Massonieae s. 806
  Tribus XIII Scilleae s. 807
  Tribus XIV Tulipeae s. 816
  Tribus XV Colchiceae
 • ...
  Tribus XX Veratreae s. 834
  CLXXIX. P ONTEDERIACEÆ s. 836
  CLXXX. P HILYDRACEÆ s. 840
  CLXXXI. X YRIDEÆ s. 841
  CLXXXII. M AYACEÆ s. 843
  CLXXXIII. C OMMELINACEÆ s. 844
  CLXXXIV. R APATEACEÆ s. 857

Serie VI Calycineæ s. 860

 • CLXXXV. F LAGELLARIEÆ
  CLXXXVI. J UNCACEÆ
  CLXXXVII. P ALMÆ

Serie V. Nudifloreæ s. 949

 • CLXXXVIII. P ANDANEÆ
  CLXXXIX. C YCLANTHACEÆ
  CXC T YPHACEÆ
  CXCI. EN ROIDEÆ
  CXCII. L EMNACEÆ s. 1000

Serie VI. Apocarpæ s.1001

 • CXCIII. T RIURIDEÆ
  CXCIV. A LISMACEÆ s. 1003
  CXCV. N AIADACEÆ [sic]

Serie VII. Glumaceæ s. 1019

Se også

Referanser

Bibliografi